O Nás

Zabezpečujeme prezenciu a hlasovanie so skrutátormi.

Službu ponúkame pre potreby : valných zhromaždení urbarialistov, valných zhromaždení akciových spoločností a iných.

– elektronickú registráciu prítomných účastníkov na základe databázy dodanej spoločnosťou vo formáte xls, pdf, doc a iné,

– elektronické sčítavanie hlasov s hlasovacou kartou pomocou čiarového kódu,

– hlasovanie o všetkých troch stavoch (ZA, ZDRŽAL SA, PROTI) súčasne,

– okamžité On Line spracovanie a vyhodnotenie výsledkov hlasovania,

– prehľadné výstupy z konania zhromaždenia (prezenčná listina prítomných účastníkov, výsledky hlasovania sumárne a menovité),

– prezentáciu výsledkov o prezencii a hlasovaní v prípade požiadavky,

– odovzdanie výsledkov prezencie a všetkých hlasovaní v tlačenej aj elektronickej forme.

Ako to robíme:

Hlasovania a registráciu prítomných účastníkov vykonávame od roku 2015. Máme na hlasovania vyvinutý vlastný software. Používame vlastné technické vybavenie od notebookov, čítačiek čiarkových kódov a tlačiarní.

Zákazník zabezpečí miesto, databázu účasníkov prívod el. energie a všetko ostatné sa postaráme My.